CELAMI NASZEGO STOWARZYSZENIA  SĄ

 

 • wspieranie edukacji, nauki i kultury osobistej,
 • wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
 • poprawa jakości kształcenia,
 • aktywizacja zawodowa i przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,
 • szkolenie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 • wspieranie nowoczesnych form edukacji,
 • tworzenie ośrodków naukowo-badawczych i kulturalnych,
 • krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego na terenie kraju,
 • krzewienie kultury łódzkiej na terenie miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego,
 • promowanie dobrego wychowania w szkołach,
 • przeciwdziałanie patologiom, w tym inicjacja i prowadzenie programów profilaktyki zdrowotnej, anytyalkoholowej, przeciw narkotykom i innym uzależnieniom,
 • upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizacja wolontariatu do realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności rehabilitacji,
 •  prowadzenie działalności wydawniczej, prasowej i informacyjnej,
 •  krzewienie, organizacja i promocja turystyki, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • promocja i upowszechnianie wolności i praw obywatelskich, człowieka, demokracji, swobód obywatelskich oraz samorządności,
 •  budowa społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
 •  przeciwdziałanie dewastacji środowiska naturalnego oraz promocja ekologii,
 • budowanie współpracy międzyludzkiej ponad podziałami religijnymi, rasowymi, etnicznymi,
 •  prowadzenie działalności międzynarodowej oraz promocja integracji europejskiej,
 •  działanie na rzeczy obronności narodowej i bezpieczeństwa publicznego,
 •  prowadzenie działalności badawczej.

 

 

NASZE CELE REALIZUJEMY POPRZEZ:

 

 • organizację i realizację przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze ciągłym,
 • organizację i realizację projektów edukacyjnych,
 • udzielanie pomocy materialnej placówkom oświatowym,
 • wspieranie i organizację wydarzeń oświatowych,
 • organizację i realizację projektów naukowych i kulturalnych,
 • organizację i realizację projektów ekologicznych,
 • organizację i realizację projektów sportowych,
 • realizację programów badawczych i edukacyjnych z zakresu zapobiegania oraz przeciwdziałania niekorzystnym i patologicznym zjawiskom społecznym,
 • szerzenie edukacji przy użyciu nowoczesnych technologii,
 • wspieranie i organizację działalności badawczej.

 

 

©2015-2021 Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna

Wszelkie prawa zastrzeżone

 

KONTAKT:

MAIL: EDUKACJAPRAKTYCZNA@GMAIL.COM

KRS: 0000551554

REGON: 361181000

NIP: 727-27-95-425